تاریخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۲

 

” آب امانتی است الهی ، پس با صرفه جویی در آن، امانتداری صالح باشیم.”

 

آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای

 

 

شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد  اجرای پروژه های   “نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شهرستان قاین (شماره مناقصه ۳۴-۱۴۰۲)”  ، ” نگهداری و تعمیرات تاسیسات و خدمات مشترکین آب شهرستان بشرویه.(شماره مناقصه ۱۴۰۲-۳۵) ” ، ” نگهداری و تعمیرات تاسیسات و خدمات مشترکین آب شهرستان درمیان (شماره مناقصه ۳۶ -۱۴۰۲) ” و نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شهرستان طبس (شماره مناقصه ۳۷-۱۴۰۲) ” را از محل اعتبارات عمرانی و جاری از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط، دعوت می­شود برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۲ لغایت ۲۸/۰۴/۱۴۰۲ به سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایید. و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس www.abfa-khj.ir  و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن های ۳۲۲۱۴۷۳۵۰۵۶ ۸ الی۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایند.

                                                                  دفتر حقوقی و  قرارداد ها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی    

شناسه آگهی: ۱۵۲۸۸۰۲
شناسه انتشار: ۴۲۶۶
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شماره نامه: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۲۱