نماز عید فطر خوسف در مسجد جامع

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور