#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

 

رئیس کرسی مولوی پژوهی و ترویج زبان و ادبیات کشور عنوان کرد: تالیف هر یک از آثار استاد فروزانفر هدفمند و پاسخگوی ابهامات و زوایای مبهم آن حوزه است.

علی اصغر میرباقری فرد با بیان این مطلب، عنوان کرد: استاد فروزانفر در شمار آن دسته از صاحب نظران برجسته دوران ما است که در نظام مندی علوم انسانی و به ویژه علوم اسلامی از جمله زبان و ادبیات فارسی، الهیات، عرفان اسلامی ، ورود به حوزه فلسفه اسلامی و … تاثیر زیادی داشت.

به گفته وی، به سبب داشته ها و تحقیقات و یافته های عمیق او یک طرف و به دلیل خلاقیت و نوآوری در یافته های جدید از سوی دیگر، باعث شد الگوهایی ارایه شود که امروزه نیز کاربرد داشته و پژوهشگران این حوزه ها از روش و مشی او استفاده می کنند.

وی این ویژگی فروزانفر را بیشتر از هر موضوعی در او ممتاز و مشهود دانست و گفت: این ویژگی ها باعث شد هر کدام از آثار او هدفمند تالیف شود و بتواند به پرسش های در آن حوزه پاسخ داده و ابعاد و زوایای مبهمی را روشن کند. بنابراین درآن زمان از معدود افرادی است که نقش مهمی در تاریخ ادبیات کشور داشت.

 

نقش فروزانفر در شناساندن مولوی

رئیس کرسی مولوی پژوهی و ترویج زبان و ادبیات کشور یادآوری کرد: نقش استاد فروزانفر در حوزه زبان و ادبیات فارسی بسیار پر رنگ است، به ویژه در حوزه علوم انسانی و مولوی پژوهی، تا آن جا که اگر او اقدام نمی کرد مولوی تا این اندازه برای پژوهشگران داخل و خارج شناخته نمی شد و آثارش در کانون توجه قرار نمی گرفت.

دکتر میرباقری فرد با این جملات نتیجه گیری کرد که استاد بدیع الزمان فروزانفر، سهم قابل توجهی در تعمیق و گسترش مولوی پژوهی در داخل وخارج کشور داشت و آثاری که پدید آورد همه هوشمندانه بود.

به گفته وی هر کدام از آن ها افق های مولوی پژوهی را در زمینه های مختلفی مانند تصحیح و احیای متن ، شناسایی منابع مورد استفاده مولانا، شناسایی و درک مفاهیم مولوی و یا حتی تحقیق در آثار افرادی که در پرورش مولانا نقش داشتند، پدیدار کرد.

 

طرحی برای بیان ابعاد وشخصیت فروزانفر

رئیس کرسی مولوی پژوهی و ترویج زبان و ادبیات با بیان این که در همایش منطقه ای استاد بدیع الزمان فرزوان فر طرحی برای بیان ابعاد و شخصیت او ارایه خواهم کرد، ادامه داد: یکی از ویژگی های مهم استاد، شاگرد پروری است، کمتر استادی شناخته شده که در حوزه زبان و ادبیات فارسی از جهت شمار و کمیت شاگردان شاخص و برجسته تعلیم داده باشد تا آن جا که بعد از وفات هم ، شاگردانش به او افتخار می کنند و در مقام علمی سخن می راننند و لفظ استاد را شایسته او می دانند.

میرباقری فرد تاکید کرد: حتی آن ها که شاگرد شاگردان او بودند برای وی مقام بلندی قایل هستند. آنها کوشیدند به شیوه های مختلف افتخار شاگردی او را کسب کنند. بُعد شاگرد پروری او در دوره معاصر بی نظیر و جذاب است.

گفته وی استادی که در زمینه تربیت شاگردان آن قدر تاثیرگذار باشد می تواند چنین کارهای پژوهشی عمیقی انجام دهد و وجه شاگردپروری او از مولوی پژوهی دور نیست.

وی گفت: از زمان دانشجویی آثار استاد را مطالعه می کردم اما بیشتر آثار مولوی پژوهی او مورد توجه ام بوده است . در اقداماتی که در قطب علمی و کرسی پژوهشی انجام می شود به آرا، روش و منش استاد به شدت توجه می شود و باید هم توجه شود چرا که یافته های او به دلیل تمرکز در حوزه مولوی پژوهی اعضا را مجذوب و درگیر کرده است.

 

ضرورت پرداختن به استاد

دکتر میرباقری فرد، درباره ضرورت پرداختن به مفاخری همچون بدیع الزمان فروزانفر گفت: در ضرورت این موضوع تردیدی نیست چرا که وی از سرمایه های علمی و فرهنگی است که باید او را بشناسیم و به دیگران بشناسانیم و سپس از آن بهره ببریم. اما چگونگی تکریم مفاخر و نوع بزرگداشت مهم است.

وی توصیه کرد: دقت شود که به کار صوری و ارایه مفخره در قالب یک شخصیت نمایشگاهی اکتفا نشود. باید در این همایش ها بررسی شود این مفاخر چه الگوهایی داشتند و چه مسیر و راهی را طی کردند تا به این جایگاه رسیدند. باید به گونه ای اقدام شود که علاوه بر معرفی و شناساندن وی به جامعه علمی، فرهنگی و عامه مردم و حتی جهان، برای پرورش فروزانفرهای دیگری الگوسازی شود.