#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

از عجایب خراسان جنوبی در خراسان جنوبی برخی از پزشکان معزز هستند تاکید می کنیم برخی ، برای عمل هاشون و خدمات زیر میزی می گیرند و جالب است که بسیار قانع هستند و سکه دست و دلشون بکار می بره !!

نظارت هایی که بخاطر دلایلی معلوم و نامعلوم جای خود را به مصلحت داده اند