–بسمه تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

(مناقصه عمومی و  یک مرحله ای شماره    ۵۳۱۳۷۷۵۲)

 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شرکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور قراردادها- کدپستی : ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ – تلفن :‌ ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶ ، نمابر امور قراردادها :‌ ۳۲۴۰۰۵۲۳-۰۵۶

 

موضوع مناقصه :  نصب و تعویض ۷۵۰۰ کنتور و نصب ۴۰۰۰ رگولاتور در سطح شهرستان های بیرجند و خوسف و روستاهای تابعه

شرح مختصر کار : نصب و تعویض ۷۵۰۰ کنتور و نصب ۴۰۰۰ رگولاتور به همراه ۱۵۰۰ اتصال خروجی در سطح شهرستان های بیرجند، خوسف و روستاهای تابعه به مدت یکسال از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۱۰۹۱۴۴۴۰۰۰۱۵۴)

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه- مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴- مبلغ تضمین : ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد میلیون ریال)- ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.

نکته : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد علاوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور قراردادهای شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .

محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای (منابع داخلی – طرحهای غیرعمرانی) شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شرایط متقاضیان :

  • دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات
  • ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
  • داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاری مشابه و مرتبط
  • ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی

تذکر ۲ : مطابق بند الف ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران مجاز است .

نکته  : ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک فوق الاشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی است .

 

برنامه زمانی مناقصه :

  • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی : از تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ساعت ۰۸:۰۰روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱
  • آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد : ساعت ۰۸:۰۰دوشنبه مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۱
  • اعلام نتایج ارزیابی کیفی :  ۰۹/۱۲/۱۴۰۱
  • مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ساعت ۰۹:۳۰روز دوشنبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۱
  • آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد : ساعت ۰۹:۳۰ یکشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱
  • زمان و مکان بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰:۰۰روز یکشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

 

کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه گران تایید شده در ارزیابی کیفی می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

 

شناسه آگهی: ۱۴۴۹۶۳۶
شناسه انتشار: ۶۴
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت گاز استان خراسان جنوبی
شماره نامه: ۵۵۰۹۷/۰۰۷/۴۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰