مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از افزایش ۱.۵ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی، افزایش ۱.۱ درصدی نسبت اشتغال و ثبات نرخ بیکاری در خراسان جنوبی  خبر داد.

مرتضی ذاکریان، پ از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در خراسان جنوبی طی پاییز امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: میانگین نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و نرخ بیکاری در کشور از سوی مرکز آمار ایران به ترتیب ۴۱، ۳۷.۷ و ۸.۲ در پاییز امسال اعلام شده است.

وی بیان کرد: مقایسه این آمار با آمار خراسان جنوبی نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال در استان از میانگین کشوری بالاتر است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: نرخ دو شاخص مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال در استان به ترتیب ۴۲.۵ و ۳۹.۵ برای پاییز امسال اعلام شده و نرخ بیکاری خراسان جنوبی در پاییز امسال عدد ۷ بوده که پایین تر از میانگین کشوری است.

ذاکریان بیان کرد: این آمارها برای هر سه شاخص مشارکت، نسبت اشتغال و نرخ بیکاری در پاییز گذشته به ترتیب ۴۱، ۳۸.۱ و ۷ را نشان می‌دهد که حکایت از افزایش ۱.۵ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی، افزایش ۱.۱ درصدی نسبت اشتغال و ثبات نرخ بیکاری دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور