۳۸۷ نوزاد متولد شده در خراسان جنوبی از آغاز امسال تاکنون به نام و القاب حضرت علی (ع) نامگذاری شدند.

مدیر کل ثبت احوال استان گفت: در این مدت از این اسامی بیشترین فراوانی متعلق به نام‌های محمدعلی، امیرعلی و علی بوده است.

مهر آور افزود: در چهار ماه گذشته نام‌های ابوالفضل، امیرحسین، امیرعلی، علی و محمد دارای بیشترین فراوانی نام در گروه پسران در خراسان حنوبی بوده است.
از ابتدای تأسیس سازمان تاکنون تعداد ۱۰۱ هزار و ۳۷۲ نفر به نام مبارک حضرت علی (ع) و القاب آن حضرت در خراسان جنوبی مزین و نام گذاری شده اند.