آن روز که با حضور مدیر کل دفتر آموزش وزارت ارشاد مکتبخانه موسیقی افتتاح شد همه از این اتفاق در پوست خود نمی گنجیدیم که پایگاهی برای موسیقی محلی ، آئینی و نواحی در استان خراسان جنوبی راه اندازی شد که گذشته و غنای موسیقی استان را به رخ همگان خواهد کشید و همواره در اعیاد و مناسبت ها با اجراهای دلنشینی از برادران سلم آبادی و یا نوازندگی زیبای ذوالفقار بیتانه و دیگر هنرمندان نواحی ،سنتی و شاخه های دیگر موسیقی با نگاه به فرهنگ اصیل مردم استان که در روز افتتاح تحسین همگان را بر انگیخت خواهیم شنید ، این روزها این پتانسیل باید شکوفا شود در راه پیشبرد موسیقی مقامی وسنتی و فاخر استان و این همت باید به مثابه همت در تاسیس آن پر شور شود