وزارت بهداشت برای تامین تجهیزات مجتمع درمانی قاین با ۲۰۰ میلیارد تومان موافقت کرد.

نماینده مردم شهرستانهای قاینات وزیرکوه در مجلس شورای اسلامی گفت : در دیدار با دکتر کریمی معاون درمان وزیر بهداشت با این میزان اعتبار برای تامین تجهیزات مجتمع درمانی موافقت شد.

اسحاقی با اشاره به اینکه پس از دوسال پیگیری مستمر شاهد پایان کار ساختمانی مجتمع درمانی امام رضادر مرکز قاین هستیم افزود : با بهره برداری از این مجتمع شاهد مجتمع تخصصی درمانی در مرکز قاسن هستیم که مسی تواند خدمات تخصصی را به همه مردم استانمان  ارائه کند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور