✅ مدیر کل راه و شهر سازی خراسان جنوبی گفت موافقت با الحاق ۵۴۰ هکتاربه محدوده شهرهای بیرجند و خوسف با رعایت همه ضوابط بمنظور تامین زمین اجرای طرح نهضت ملی مسکن

❇️ دهمین جلسه کارگروه زیر بنایی،توسعه روستایی،عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان خراسان جنوبی عصرامروز به ریاست عباس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری وباحضورداعی مدیر کل راه وشهرسازی استان(دبیر کارگروه)وسایر اعضاء برگزار شد.

🔹 وحید داعی گفت در این جلسه ۱۹ دستور کار از شهرهای زیرکوه ،سرایان ، نهبندان ، بشرویه ، طبس ، قاینات ،خوسف و بیرجند بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

🔹از مهمترین مصوبات این جلسه الحاق ۴۴۰ هکتار به محدوده شهر بیرجند با رعایت کلیه ضوابط و الحاق ۱۰۰ هکتار به محدوده شهر خوسف در راستای تامین زمین مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن بود.شایان ذکر است تصویب نهایی الحاق ۴۴۰ هکتار به محدوده شهر بیرجند مشروط به تایید نهایی در شورایعالی شهرسازی و معماری کشور است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور