” مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی نوبت دوم “

شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

شماره فراخوان موضوع نوع تضمین و مبلغ (ریال) مدت قرارداد شرایط عمومی متقاضیان
۲۰۰۲۰۰۵۳۶۱۰۰۰۰۱۱ خدمات حفظ ، نگهداری و بازپیرایی بخشی از فضای سبز سطح شهر بیرجند به متراژ تقریبی ۱۲۸ هکتار طبق شرایط و جزییات اجرایی پیوست اسناد مناقصه به صورت حجمی – آیتمی ضمانتنامه بانکی معتبر و یا فیش نقدی واریزی به شرح مندرج در اسناد مناقصه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۹ ریال یک ساله با قابلیت تمدید تا دو سال دیگر منوط به رضایت از عملکرد پیمانکار و به صورت سالانه   متقاضیان حقوقی دارای گواهی صلاحیت معتبر در رشته فضای سبز از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه می­توانند در مناقصه مذکور شرکت نمایند.

 

  1. کلیه فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی setadiran.ir برگزار می­گردد.
  2. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می­توانند اسناد مناقصه را ازتاریخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۲ از طریق سامانه ستاد به نشانیsetadiran.ir دریافت نمایند.
  3. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۲
  4. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۲ می­باشد.
  5. نشانی مناقصه­گذار: خراسان جنوبی – بیرجند میدان ابوذر- شهرداری مرکزی تلفن ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲
  6. مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می­بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند. ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد مراجعه نمایند.

  مهدی بهترین

شهردار بیرجند

شناسه آگهی: ۱۵۳۴۱۹۸
شناسه انتشار: ۵۳۷۵
شماره م / الف: 

سازمان: اداره قراردادهای شهرداری بیرجند
شماره نامه: ۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۲۹