اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی  (مناقصه گزار به نشانی بیرجند – بلوار صنعت و معدن – سایت اداری – تلفن ۳۲۴۰۰۱۱۴-۱۱۷ )در نظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا ساعت ۱۲  مورخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۲ به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

ردیف پروژه محل اجرا نوع پیمان مدت پیمان برآورد بر اساس فهارس بها ۱۴۰۲(ریال) تصمین ارجاع کار (میلیون ریال) تاریخ تحویل و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات تاریخ بازگشایی شماره فراخوان رتبه صلاحیت پیمانکاری
۱ تکمیل سالن ورزشی کارگران شهرستان سربیشه شهرستان سربیشه سرجمع به شماره ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ مورخ۰۴/۰۵/۱۳۹۶و اصلاحیه های بعدی

ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور

۶ماه ۹۰۵۵۰۵۷۸۵۱۸ ۴۶۰۰ دریافت تاساعت ۱۲ ۰۴/۰۶/۱۴۰۲

تحویل تا ساعت ۱۹ ۱۶/۰۶/۱۴۰۲

۸ صبح

۱۸/۰۶/۱۴۰۲

۲۰۰۲۰۰۰۱۰۹۰۰۰۰۰۱ حداقل پایه ۵ رشته ابنیه+تاسیسات تواماً
۲ تکمیل سالن ورزشی کارگران شهرستان نهبندان شهرستان نهبندان ۶ ماه ۷۳۰۸۲۱۷۳۵۷۲   ۳۷۰۰ دریافت تاساعت ۱۲ ۰۴/۰۶/۱۴۰۲

تحویل تا ساعت ۱۹ ۱۶/۰۶/۱۴۰۲

۸ صبح

۱۹/۰۶/۱۴۰۲

۲۰۰۲۰۰۰۱۰۹۰۰۰۰۰۲

 

 • تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانتنامه بانکی به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر به عاملیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با شناسه ملی ۱۴۰۰۲۶۶۰۱۵۰ یا واریز نقدی به شماره حساب: ۴۰۸۰۰۴۴۱۰۷۹۵۵۵۰۵ وشماره شبا: ۷۸۰۱۰۰۰۰۴۰۸۰۰۴۴۱۰۷۹۵۵۵۰۵ IR با شناسه پرداخت: ۹۹۸۱۵۴۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۴۰۰۰ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
 •  محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و محل گشایش پیشنهادها سالن جلسات این اداره کل واقع در بیرجند بلوار صنعت و معدن – سایت اداری می باشد. ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • اعتبار پروژه : بصورت نقدی و تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق (بانک توسعه تعاون) و همچنین اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سر رسید حداکثر ۳ ساله می باشد.
 • شناسه آگهی: ۱۵۵۴۶۱۵
  شناسه انتشار: ۵۶۸۷
  شماره م / الف: -۱ر
 • سازمان: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی(دولتی – سفارشی)
  شماره نامه: ۲۵۴۶۷
  تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱