موضوع مناقصه : اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی در نظر دارد  برای انجام امور خدماتی ( بخش رانندگی و خودرویی استیجاری، تاسیسات ، نگهبانی ، خدمات نظافت ( ستاد و واحدهای تابعه) و همچنین خدمات خودروی استیجاری اورژانس اجتماعی شهرستان  درمیان)، را به شرکتهای دارای مجوز فعالیت و صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی  از طریق مناقصه واگذار نماید. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی به آدرس   www.bezisti.ir بخش استان ها / خراسان جنوبی / درباره بهزیستی استان / مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی مراجعه نمایند.

روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۴۹۵۵۵۴
شناسه انتشار: ۲۶۸۹
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۴۰۲/۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۲/۲۰