مناقصه شماره با موضوع ” آبخیزداری و آبخوانداری در ۶ حوزه اصفهک شهرستان طبس، سیوجان تجگ شهرستان خوسف، خورشیدان شهرستان درمیان، سه قلعه همبو شهرستان سرایان، افین شهرستان زیرکوه و طارق شهرستان نهبندان” را برگزار نموده است، علاقه مندان برای شرکت به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  setadiran.ir مراجعه نمایند.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۵۲۶۴۹۴
شناسه انتشار: ۴۲۳۲
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی
شماره نامه: ۷۳۶۹
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۱۸