آگهی مناقصه عمومی (  یک مرحله ای )

اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه  عملیات اجرایی طرح آبرسانی به محلات عشایری چاه زرد و خواجه منجیکوه شهرستان نهبندان رابا شماره فراخوان  ۲۰۰۲۰۰۳۶۵۴۰۰۰۰۰۱  از طریق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir به شرح ذیل برگزار نماید. از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می نماید در تاریخ مقرر شده در این آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه  اقدام نمایند .

نام و نشانی مناقصه گزار اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی – بلوار شهدای عبادی –  تلفن ۳۲۰۲۴۳۰۸ – ۰۵۶  و  کد پستی ۹۷۱۹۸۷۳۳۵۱
موضوع مناقصه عملیات اجرای طرح آبرسانی عشایر به محلات عشایری چاه زرد و خواجه منجیکوه شهرستان نهبندان (بخش سوم – تمام ده ، چاه شور ،چاه زردو مسیرهای فرعی تا چاه زرد).
عنوان پروژه اجرای طرح آبرسانی
شرایط مناقصه گران صلاحیت پیمانکاری  در رسته آب حداقل رتبه ۵ به بالا از سازمان برنامه و بودجه کشور.
مدت اجرای پروژه ۳ماه شمسی
محل اجرای پروژه استان خراسان جنوبی – شهرستان نهبندان – بخش شوسف  محلات عشایری چاه زرد و خواجه منجیکوه .
مبلغ برآورد اولیه ۶۹.۵۱۸.۴۰۶.۱۵۴ (شصت و نه میلیاردو پانصدو هیجده میلیون و چهارصدو شش هزارو صدو پنجاه و چهار) ریا ل .
محل تامین اعتبار ملی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال.
محل دریافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.ir
مهلت دریافت اسناد ۳۰/۳/۱۴۰۲الی ۰۱/۰۴/۱۴۰۲
آخرین مهلت عودت اسناد تا پایان وقت اداری، ساعت ۱۳ روز پنج شنبه  مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۲
زمان و محل جلسه بازگشائی پاکات ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ – در محل اداره کل امور عشایر خراسان  ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ

 

– به اسنادی که پس ازمهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

روابط عمومی اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۵۱۶۲۲۱
شناسه انتشار: ۴۰۴۹
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۲۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۳/۲۹