شهرداری سربیشه در نظر دارداجرای آسفالت بیندر ۱۹-۰شامل(قیر پاشی-تهیه-پخت آسفالت )حمل-پخش و تراکم حد اقل ۹۷ درصد معابر سطح شهر، قیر پاشی با قیر MCبه ازای هر متر مربع ۲/۱کیلو گرم قیرپاشی با قیر امولسیون به ازای هر متر مربع۵/۱کیلو گرم و همچنین قیر مورد نیاز جهت پخت آسفالت به ازاء هر تن آسفالت مقدار ۵۰ کیلوگرم   توسط شهرداری تامین خواهد شداقدام نماید  ،لذا مناقصه گرانی که تمایل به حضور در این مناقصه را دارند بایستی از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir در مهلت مقرر اقدام نمایند.

 

ردیف شماره فراخوان در سامانه ستاد موضوع
۱ ۲۰۰۱۰۰۵۴۶۶۰۰۰۰۰۱ تهیه-حمل و پخش حدود۴۰۰۰تن آسفالت بیندر۱۹-۰

 

پرداخت وجه این مناقصه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خواهد بود.برای اطلاعات بیشتر به اسناد مناقصه رجوع کنید.

 

مجتبی شیخ زاده  – شهردار سربیشه

شناسه آگهی: ۱۴۶۴۵۶۶
شناسه انتشار: ۱۲۵۳
شماره م / الف: 

سازمان: شهرداری سربیشه(دولتی – سفارشی)
شماره نامه: ۲۵۴۸
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹