آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری سرایان در نظر دارد به استناد مصوبه  شماره  ۳۲۳ مورخه ۱۲/۰۷/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سرایان کلیه امورات خدماتی سطح شهر شامل :

  • انجام امورات مربوط به تنظیف ، رفت و روب معابر سطح شهر و امور خدماتی مربوطه
  • آبیاری و نگهداری پارک ها و فضاهای سبز سطح شهر و املاک شهرداری و کاشت درخت و گلهای فصلی
  • رانندگی خودروهای خدماتی و عمرانی

را از طریق مناقصه و بصورت حجم کار برای مدت یک سال به شرکتهای دارای صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  setadiran.ir  واگذار نماید . لذا کلیه شرکتهای خدماتی و پشتیبانی ذیصلاح می توانند در مهلت تعیین شده  با مراجعه به سامانه مذکور اطلاعات لازم و اخذ مدارک شرکت در مناقصه اقدام نمایند .

 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تدارکات دولت تا   مورخ    ۰۶/۱۲/۱۴۰۱                    خواهد بود .

  • بازگشایی پاکات مناقصه راس ساعت ۸ صبح روز یکشنبه  مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۱  انجام خواهد شد.

 

                                                      روابط عمومی شهرداری سرایان

شناسه آگهی: ۱۴۵۰۹۶۰
شناسه انتشار: ۶۵
شماره م / الف: 

سازمان: شهرداری سرایان
شماره نامه: ۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲