مناقصه عمومی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی مناقصه با موضوع ” احداث تله رسوب گیر به طول ۴۰۰۰۰ متر در منطقه مسجد شکر شهرستان طبس ” را برگزار نموده است، علاقه مندان برای شرکت به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  setadiran.ir مراجعه نمایند.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۴۷۶۱۶۲
شناسه انتشار: ۱۳۸۸
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۴۰۲/۰۱/۶۰۰
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶