فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش یکپارچه  نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید :

شماره موضوع مدت مبلغ برآورد فهرست بهاء مورد استفاده مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار
۷۸/۱۴۰۲ مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور سربیشه – نهبندان – انتهای حوزه در استان خراسان جنوبی ۱۸ ماه ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۱۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷۹/۱۴۰۲ مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور بیرجند – سربیشه – نهبندان در استان خراسان جنوبی ۱۸ ماه ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۱۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

     ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:

الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی نزد شعب بانک ملی ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرایط مناقصه گران :

  • جهت مناقصه های ( ۷۸/۱۴۰۲ ) و (۷۹/۱۴۰۲) پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد ، مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند و در صورت کسب حداقل امتیاز ۶۵ در ارزیابی کیفی ، پاکت (الف و ب و ج) آنها از طریق سامانه ستاد بازگشایی خواهد گردید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز شنبه تاریخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۲  لغایت ساعت ۰۰/۱۲ روز پنج شنبه تاریخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز یک شنبه تاریخ  ۲۱/۰۸/۱۴۰۲

زمان بازگشایی پاکت مناقصه های (۷۸/۱۴۰۲) و (۷۹/۱۴۰۲ ) از طریق سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۰۸ صبح روز دوشنبه  تاریخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۲

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

آدرس : خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان غفاری – نبش غفاری ۲۵ – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی        شماره تماس : ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶            کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت آگهی مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمائید.

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش یکپارچه   نوبت دوم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید :

شماره موضوع مدت مبلغ برآورد فهرست بهاء مورد استفاده مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار
۷۸/۱۴۰۲ مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور سربیشه – نهبندان – انتهای حوزه در استان خراسان جنوبی ۱۸ ماه ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۱۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷۹/۱۴۰۲ مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور بیرجند – سربیشه – نهبندان در استان خراسان جنوبی ۱۸ ماه ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۱۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

     ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:

الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی نزد شعب بانک ملی ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرایط مناقصه گران :

  • جهت مناقصه های ( ۷۸/۱۴۰۲ ) و (۷۹/۱۴۰۲) پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد ، مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند و در صورت کسب حداقل امتیاز ۶۵ در ارزیابی کیفی ، پاکت (الف و ب و ج) آنها از طریق سامانه ستاد بازگشایی خواهد گردید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز شنبه تاریخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۲  لغایت ساعت ۰۰/۱۲ روز پنج شنبه تاریخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز یک شنبه تاریخ  ۲۱/۰۸/۱۴۰۲

زمان بازگشایی پاکت مناقصه های (۷۸/۱۴۰۲) و (۷۹/۱۴۰۲ ) از طریق سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۰۸ صبح روز دوشنبه  تاریخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۲

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

آدرس : خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان غفاری – نبش غفاری ۲۵ – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی        شماره تماس : ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶            کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت آگهی مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمائید.

شناسه آگهی: ۱۵۸۴۵۴۰
شناسه انتشار: ۶۰۱۰
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی
شماره نامه: ۶
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۷/۲۰