فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی  نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید :

شماره موضوع مدت مبلغ برآورد فهرست بهاء مورد استفاده مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار
۵۸/۱۴۰۲ مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی محور ماژان – اصغریه – گیو – مختاران شهرستان خوسف در استان خراسان جنوبی ۱۲ ماه ۵۱.۰۶۳.۴۸۵.۰۳۶ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۲.۵۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۵۹/۱۴۰۲ مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی محور بشرویه – ارسک دیهوک در استان خراسان جنوبی ۱۲ ماه ۱۳۱.۴۰۴.۶۸۷.۸۹۳ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۶.۵۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۶۰/۱۴۰۲ مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور خوسف – خور 

در استان خراسان جنوبی

۱۲ ماه ۱۶۷.۷۷۱.۲۸۳.۶۲۸ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۸.۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۶۱/۱۴۰۲ مناقصه اجرای عملیات روکش ماسه آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل محور بیرجند – خوسف و بالعکس در استان خراسان جنوبی ۱۲ ماه ۸۵.۷۹۷.۵۳۳.۹۹۱ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۴.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۶۲/۱۴۰۲ مناقصه بهسازی و تعریض ابنیه فنی محور طبس – ده محمد (بشرویه)

در استان خراسان جنوبی

۲۴ ماه ۹۳.۲۲۳.۷۱۲.۹۶۹ ریال فهرست بهاء رشته راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن  سال ۱۴۰۲ ۴.۶۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

      ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:

الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی نزد شعب بانک ملی ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرایط مناقصه گران :

  • جهت مناقصه های ( ۵۸/۱۴۰۲ ) الی (۶۲/۱۴۰۲) پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد ، مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز سه شنبه تاریخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۲  لغایت ساعت ۰۰/۱۲ روز سه شنبه تاریخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز پنج شنبه تاریخ  ۱۳/۰۷/۱۴۰۲

زمان بازگشایی پاکت مناقصه ها از طریق سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۰۸ صبح روز شنبه  تاریخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۲

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

آدرس : خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان غفاری – نبش غفاری ۲۵ – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی        شماره تماس : ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶            کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت آگهی مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمائید.

 

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی   نوبت دوم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید :

شماره موضوع مدت مبلغ برآورد فهرست بهاء مورد استفاده مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار
۵۸/۱۴۰۲ مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی محور ماژان – اصغریه – گیو – مختاران شهرستان خوسف در استان خراسان جنوبی ۱۲ ماه ۵۱.۰۶۳.۴۸۵.۰۳۶ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۲.۵۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۵۹/۱۴۰۲ مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی محور بشرویه – ارسک دیهوک در استان خراسان جنوبی ۱۲ ماه ۱۳۱.۴۰۴.۶۸۷.۸۹۳ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۶.۵۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۶۰/۱۴۰۲ مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور خوسف – خور 

در استان خراسان جنوبی

۱۲ ماه ۱۶۷.۷۷۱.۲۸۳.۶۲۸ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۸.۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۶۱/۱۴۰۲ مناقصه اجرای عملیات روکش ماسه آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل محور بیرجند – خوسف و بالعکس در استان خراسان جنوبی ۱۲ ماه ۸۵.۷۹۷.۵۳۳.۹۹۱ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۴.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۶۲/۱۴۰۲ مناقصه بهسازی و تعریض ابنیه فنی محور طبس – ده محمد (بشرویه)

در استان خراسان جنوبی

۲۴ ماه ۹۳.۲۲۳.۷۱۲.۹۶۹ ریال فهرست بهاء رشته راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن  سال ۱۴۰۲ ۴.۶۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

      ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:

الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی نزد شعب بانک ملی ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرایط مناقصه گران :

  • جهت مناقصه های ( ۵۸/۱۴۰۲ ) الی (۶۲/۱۴۰۲) پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد ، مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز سه شنبه تاریخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۲  لغایت ساعت ۰۰/۱۲ روز سه شنبه تاریخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز پنج شنبه تاریخ  ۱۳/۰۷/۱۴۰۲

زمان بازگشایی پاکت مناقصه ها از طریق سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۰۸ صبح روز شنبه  تاریخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۲

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

آدرس : خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان غفاری – نبش غفاری ۲۵ – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی        شماره تماس : ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶            کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت آگهی مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمائید.

شناسه آگهی: ۱۵۶۳۶۳۴
شناسه انتشار: ۵۸۰۶
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی
شماره نامه: ۳۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴