فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی  نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید :

شماره موضوع مدت مبلغ برآورد فهرست بهاء مورد استفاده مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار
۷۳/۱۴۰۲ مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت اسلاری سیل و چیپ سیل محور اسدیه ، دستگرد ، پهواز ، انتهای حوزه در استان خراسان جنوبی ۹ ماه ۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷۴/۱۴۰۲ مناقصه خرید یک دستگاه شن و نمک پاش و یک دستگاه بیل برف روب

جهت استان خراسان جنوبی

۲۴ ماه ۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فاقد خدمات فهرست بها ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷۵/۱۴۰۲ تجدید اول مناقصه خرید یک دستگاه تریلر تانکر ۳ محور جهت

استان خراسان جنوبی

۱۲ ماه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فاقد خدمات فهرست بها ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷۶/۱۴۰۲ مناقصه عملیات تعمیرات اساسی پل های واقع در محور بیرجند – سربیشه نهبندان

 در استان خراسان جنوبی

۱۸ ماه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فهرست بهاء رشته راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن

 سال ۱۴۰۲

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷۷/۱۴۰۲ مناقصه تعمیرات اساسی پل های محور بیرجند – قاین – خضری و پل های بزرگ شهرستان قاین

 در استان خراسان جنوبی

۱۲ ماه ۶۴.۳۳۶.۵۸۸.۳۹۱ ریال فهرست بهاء رشته راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن

 سال ۱۴۰۲

۳.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

      ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:

الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی نزد شعب بانک ملی ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرایط مناقصه گران :

  • جهت مناقصه های ( ۷۳/۱۴۰۲ ) و (۷۶/۱۴۰۲) و (۷۷/۱۴۰۲) پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد ، مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.
  • جهت مناقصه های ( ۷۴/۱۴۰۲) و ( ۷۵/۱۴۰۲) پیمانکاران حقوقی دارای پروانه صنعت و معدن (سازمان صمت) ، مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز سه شنبه تاریخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۲  لغایت ساعت ۰۰/۱۲ روز یک شنبه تاریخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز یک شنبه تاریخ  ۱۴/۰۸/۱۴۰۲

زمان بازگشایی پاکت مناقصه از طریق سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۰۸ صبح روز دو شنبه  تاریخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۲

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

آدرس : خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان غفاری – نبش غفاری ۲۵ – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی        شماره تماس : ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶            کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت آگهی مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمائید.

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی   نوبت دوم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید :

شماره موضوع مدت مبلغ برآورد فهرست بهاء مورد استفاده مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار
۷۳/۱۴۰۲ مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت اسلاری سیل و چیپ سیل محور اسدیه ، دستگرد ، پهواز ، انتهای حوزه در استان خراسان جنوبی ۹ ماه ۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷۴/۱۴۰۲ مناقصه خرید یک دستگاه شن و نمک پاش و یک دستگاه بیل برف روب

جهت استان خراسان جنوبی

۲۴ ماه ۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فاقد خدمات فهرست بها ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷۵/۱۴۰۲ تجدید اول مناقصه خرید یک دستگاه تریلر تانکر ۳ محور جهت

استان خراسان جنوبی

۱۲ ماه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فاقد خدمات فهرست بها ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷۶/۱۴۰۲ مناقصه عملیات تعمیرات اساسی پل های واقع در محور بیرجند – سربیشه نهبندان

 در استان خراسان جنوبی

۱۸ ماه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فهرست بهاء رشته راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن

 سال ۱۴۰۲

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷۷/۱۴۰۲ مناقصه تعمیرات اساسی پل های محور بیرجند – قاین – خضری و پل های بزرگ شهرستان قاین

 در استان خراسان جنوبی

۱۲ ماه ۶۴.۳۳۶.۵۸۸.۳۹۱ ریال فهرست بهاء رشته راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن

 سال ۱۴۰۲

۳.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

      ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:

الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی نزد شعب بانک ملی ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرایط مناقصه گران :

  • جهت مناقصه های ( ۷۳/۱۴۰۲ ) و (۷۶/۱۴۰۲) و (۷۷/۱۴۰۲) پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد ، مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.
  • جهت مناقصه های ( ۷۴/۱۴۰۲) و ( ۷۵/۱۴۰۲) پیمانکاران حقوقی دارای پروانه صنعت و معدن (سازمان صمت) ، مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز سه شنبه تاریخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۲  لغایت ساعت ۰۰/۱۲ روز یک شنبه تاریخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز یک شنبه تاریخ  ۱۴/۰۸/۱۴۰۲

زمان بازگشایی پاکت مناقصه از طریق سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۰۸ صبح روز دو شنبه  تاریخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۲

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

آدرس : خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان غفاری – نبش غفاری ۲۵ – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی        شماره تماس : ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶            کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت آگهی مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمائید.

 

شناسه آگهی: ۱۵۸۴۲۴۰
شناسه انتشار: ۶۰۰۰
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی
شماره نامه: ۵
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹