حرمت و شان نمایندگان استان سرجای خودش ایشان نمایندگان مردم و مدافع حقوق همه مردم استان در سطح کشور هستند ولی این روزها بعضی از مدیران استانی که در عملکرد چندان کارنامه روشنی ندارند با هر ریسمانی خودشان را به نمایندگان استان وصل می کنند تا شاید به نان و نوایی بخصوص در تغییرات آتی نظام سیاسی دولت رسیده باشند این دست مدیران را باید به تمام و کمال از چرخه مدیریت در نظام مقدس جمهوری اسلامی حذف کرد چون دنبال همدلی و همزبانی نیستند و صرفا بدنبال منافع شخصی خود می باشند و این سرچشمه فساد است