بهره برداری از پروژه آبخیزداری شهرک هاشمیه شهرستان قاینات با حضور وزیر جهاد کشاورزی و استاندار خراسان‌جنوبی
🔹با حضور وزیر جهاد کشاورزی و استاندار خراسان‌جنوبی، پروژه آبخیزداری شهرک هاشمیه افتتاح شد.
این پروژه به عنوان یکی از مهمترین پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری استان می باشد که افتتاح آن در سفر دو روزه وزیر جهاد کشاورزی به استان گنجانده شده است.
🔹اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در قالب این طرح ، ۱۰ پروژه شامل ۴ خاکریز بخش سیلاب، ۳ بند خاکی و ۳ بند سنگی ملاتی را اجرا کرده است.
🔹حجم آبگیری این سازه ها ۵۰۰ هزار متر مکعب می باشد که جمعیتی معادل ۵ هزار نفر را در ۸ روستا و ۷ هزار و ۱۰۰ نفر را در آرین شهر منتفع می سازد.
🔹این پروژه در سیراب سازی ۱۰ چاه و ۴ قنات در بخش شرقی دشت سرایان و آرین شهر نیز مؤثر است.