این روزها خراسان جنوبی(بیرجند) قصه مشاوران شورای اسلامی شهر بیرجندهم جالب شد با انتخاب شهرداری که در کمیسیون تطبیق رد شد . جالب است و نشان داد همه چی در خراسان جنوبی سیاسی است و براساس منافع گروه ها و اشخاص و گرنه اسم مشاور مشخص است مشارو در اصلاح امور گام برمی دارد نه اینکه براساس منافع گروهی خاص با حذف مردم

این روزها کاش در کنار شفاف سازی مصوبات شورای اسلامی شهر بیرجند اندکی در موردگروه مشاوران شورا هم نیز با مردم صحبت شود