مسجد امام حسن عسکری علیه السلام شهرستان خوسف شام غریبان \عکس از مخاطب خبر و هنر مهدی آراسته