” مزایده  عمومی

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده بشرح جدول ذیل اقدام نماید.

شماره فراخوان موضوع اجاره پایه(ریال)

 

نوع تضمین و مبلغ (ریال)
ماهیانه (ریال) سالیانه (ریال) یکساله
۵۰۰۱۰۹۲۰۳۱۰۰۰۰۰۶ واگذاری  عواید و منافع غرفه ۱۵متری واقع در پارک نشاط  و استفاده از فضای مقابل به مساحت ۵۰مترمربع جهت استقرار میزو صندلی (غرفه شماره یک) ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ضمانت نامه بانکی معتبر و یا فیش نقدی واریزی بشرح مندرج در اسناد مزایده به مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ریال(مزایده نوبت اول)
واگذاری عواید یک قطعه زمین  به مساحت ۱۰۰متر مربع واقع در پارک پدران آسمانی  جنب زمین اسکواش جهت راه اندازی مجموعه بازی کودکان ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ضمانت نامه بانکی معتبر و یا فیش نقدی واریزی بشرح مندرج در اسناد مزایده به مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ریال(مزایده نوبت دوم)
واگذاری  عواید و منافع دکه ۱۵متری واقع در پارک نشاط  و استفاده از فضای مقابل به مساحت ۵۰مترمربع جهت استقرار میزو صندلی (غرفه شماره دو) ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ضمانت نامه بانکی معتبر و یا فیش نقدی واریزی بشرح مندرج در اسناد مزایده به مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ریال  (مزایده نوبت اول)
واگذاری  عواید و منافع دکه ۶متری واقع در حاشیه خیابان جمهوری جنب ایستگاه اتوبوسرانی ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ضمانت نامه بانکی معتبر و یا فیش نقدی واریزی بشرح مندرج در اسناد مزایده به مبلغ ۲.۷۰۰.۰۰۰ریال  (مزایده نوبت اول)

                     ۱-   کلیه فرایند مزایده  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir برگزار می­گردد.          

۲ –  مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می­توانند اسناد مزایده  را ازتاریخ۰۸/۱۲/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴:۳۰  مورخ۱۳/۱۲/۱۴۰۱از طریق سامانه ستاد به نشانیwww.setadiran.ir  دریافت نمایند.

  • مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۳:۳۰ مورخ  ۲۵/۱۲/۱۴۰۱
  • زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱می­باشد.
  • نشانی مزایده گذار: خراسان جنوبی – بیرجند   مهر شهر-خیابان امام حسین (ع) نبش ابن سینا سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری تلفن ۳-۰۵۶۳۲۳۰۸۷۳۱
  • مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت درمزایده اقدام نمایند . ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند بلوار شهدای عبادی – سازمان صنعت و معدن مراجعه نمایند.

جواد بهدانی   سرپرست سازمان

 

شناسه آگهی: ۱۴۶۱۵۴۷
شناسه انتشار: ۱۱۹۷
شماره م / الف:

سازمان: سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند
شماره نامه: ۳۷۷
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۴