باسمه تعالی

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند در نظر دارد نسبت به واگذاری با اعطاء حق تملک اعیان ۶  قطعه زمین باکاربری مسکونی از موقوفه علی اکبر خان در ابتدای جاده روستای حاجی آباد ازتوابع بخش مرکزی بیرجند خیابان شهید مرتضی حاجی آبادی از طریق مزایده با شرایط زیر اقدام نماید.

« مشخصات قطعات  »

 

ردیف شماره قطعه طبق کروکی مساحت زمین به متر مربع قیمت پایه  ( ریال) مبلغ سپرده شرکت در مزایده ( ریال)
۱ قطعه ۳۷ ۱۶۲ ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ ۵۴۲.۷۰۰.۰۰۰
۲ قطعه ۴۵ ۱۶۰ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۳ قطعه ۴۷ ۱۶۰ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۴ قطعه ۴۹ ۱۶۰ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۵ قطعه ۵۳ ۱۶۰ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۶ قطعه ۵۷ ۱۶۰ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰

 

 

 

 

قطعات فوق با شرایط تعیین شده از سوی اداره اوقاف وامورخیریه بیرجند به مزایده گذاشته شده است.

آخرین مهلت ثبت نام ؛ پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۹‏‏‏/۰۲‏‏‏/۱۴۰۲

کمیسیون مزایده؛  ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۰‏‏‏/۰۲‏‏‏/۱۴۰۲

تاریخ چاپ : فقط یک نوبت ۱۹‏/۰۱‏/۱۴۰۲

 

 

 

 

دادخدا خدائی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند استان خراسان جنوبی

 

شناسه آگهی: ۱۴۷۶۷۶۳
شناسه انتشار: ۱۴۰۸
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل اوقاف و امور خیریه راسان جنوبی
شماره نامه: ۱۹۴۶۵
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۱/۱۷