مزایده عمومی وسایل نقلیه فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۵۱۷۶۲۳
شناسه انتشار: ۴۰۶۱
شماره م / الف: ۰

سازمان: فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۱۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱