” آگهی مزایده عمومی “

  شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده بصورت اجاره و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در اسناد مزایده بشرح جدول ذیل اقدام نماید.

شماره فراخوان موضوع واگذاری وآدرس محل متراژ تقریبی (مترمربع) مدت واگذاری اجاره پایه سالانه(ریال) نوع تضمین شرکت در مزایده/ مبلغ (ریال)
۵۰۰۱۰۰۵۳۶۱۰۰۰۰۱۴ یک قطعه زمین حاشیه میدان مادر بطرف خیابان ۱۲ فروردین ۴۳۰ مترمربع  سه ساله

 

سال اول ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۲ ریال

در سال های بعد برابر قیمت کارشناسی رسمی دادگستری

برای هر مورد بصورت مجزا  بصورت فیش واریزی نقدی به حساب ۱۰۰۶۱۰ نزد بانک شهر شعبه مدرس بیرجند بنام شهرداری بیرجند / ضمانت نامه بانکی معتبر بشرح جزییات مندرج در اسناد مزایده ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال

 

طبقه ( عرصه) انتهایی پارکینگ طبقاتی خیابان جمهوری اسلامی ۳۵۰۰ مترمربع سال اول۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال

در سال های بعد برابر قیمت کارشناسی رسمی دادگستری

۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال
یک قطعه زمین واقع در ضلع جنوبی آرامستان (جهت گل فروشی) ۲۰ مترمربع سال اول۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال

در سال های بعد برابر قیمت کارشناسی رسمی دادگستری

۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال
یک باب خانه قدیمی واقع در انتهای کوچه حکیم نزاری۸ ۱۳۰ مترمربع رهن سال اول۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال در سال های بعد برابر قیمت کارشناسی رسمی دادگستری

 

۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال
یک قطعه زمین واقع در فضای سبز تقاطع ۱۵ خرداد ۲۰۰ مترمربع سال اول۰۰۰/۰۰۰/۲۱۶ ریال

در سال های بعد برابر قیمت کارشناسی رسمی دادگستری

۰۰۰/۸۰۰/۱۰ ریال
یک قطعه زمین واقع در فضای سبز تقاطع ۱۳ آبان ۲۰۰ مترمربع سال اول۰۰۰/۰۰۰/۲۱۶ ریال

در سال های بعد برابر قیمت کارشناسی رسمی دادگستری

۰۰۰/۸۰۰/۱۰ ریال
ایستگاه و پیست دوچرخه سواری خانوادگی( پارک کاجستان) با تعداد ۵۰ عدد دوچرخه ۳۰ تا ۵۰

متر مربع

پنج ساله سال اول۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰ ریال

در سال های بعد برابر قیمت کارشناسی رسمی دادگستری

۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ریال
واگذاری محوطه باز شهربازی واقع در پارک بلوار صیاد شیرازی ۶۱۰۰ مترمربع سال اول۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰/۲ ریال

در سال های بعد برابر قیمت کارشناسی رسمی دادگستری

۰۰۰/۰۰۰/۱۰۸ ریال

 

  1. کلیه فرایند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی setadiran.ir برگزار می­گردد.
  2. مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می­توانند اسناد مزایده را ازتاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ از طریق سامانه ستاد به نشانیsetadiran.ir دریافت نمایند.
  3. مهلت بازدید : از ساعت ۸:۰۰تا ۱۳:۰۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱  لغایت  ۱۶/۱۱/۱۴۰۱  با هماهنگی  مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری بیرجند می­باشد.
  4. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱
  5. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۱ می­باشد.
  6. نشانی مزایده­گذار: خراسان جنوبی – بیرجند میدان ابوذر- شهرداری مرکزی تلفن ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲
  7. مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند . ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد مراجعه نمایند.

 

  مهدی بهترین  – شهردار بیرجند

شماره آگهی : ۱۴۴۹۴۱۵