وزارت جهاد کشاورزی

    سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی

 

مزایده عمومی فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده   ۲۰۰۲۰۰۳۷۵۶۰۰۰۰۰۱  به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار ۲۵/۰۳/۱۴۰۲

مهلت دریافت اسناد مزایده :             از تاریخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۲      تا تاریخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۲      از ساعت ۰۸:۰۰    تا ساعت     ۱۴:۰۰

تاریخ بازدید :                              از تاریخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۲      تا تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۲     از ساعت ۰۸:۰۰    تا ساعت    ۱۴:۰۰

مهلت ارسال پیشنهاد:                     از تاریخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۲      لغایت    ۱۳/۰۴/۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰

تاریخ بازگشایی:    ۱۴/۰۴/۱۴۰۲ ساعت ۸ صبح

تاریخ اعلام به برنده:  ۱۴/۰۴/۱۴۰۲ ساعت ۱۲

ردیف شماره فراخوان

( مال )

پلاک ثبتی آدرس ملک کاربری مساحت عرصه و اعیان(مترمربع) وجه سپرده شرکت در مزایده (ریال) قیمت پایه و کارشناسی توضیحات
۱ ۲۱۰۲۰۰۳۷۵۶۰۰۰۰۰۱ ۱۲۷۱ فرعی از ۳۵۱ اصلی بخش یک  فردوس فردوس-اسلامیه بلوار آیت اله فردوسی پور اداری بوده که به مسکونی و  تجاری تبدیل شده است. عرصه ۲۰۰۰۰

اعیان ۱۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۴۹۷/۳ ۰۰۰/۰۰۰/۹۴۰/۶۹ ملک دارای مصوبه کمیسیون ماده ۵ بوده و قابلیت تغییر کاربری با الزامی بودن تامین خدمات پشتیبانرا دارد وهزینه های تغییر کاربری با برنده
می باشد
۲ ۲۱۰۲۰۰۳۷۵۶۰۰۰۰۰۲ ۳۶۵ فرعی از ۵ اصلی بخش سه  بیرجند خوسف بلوار شهدای عبادی  خیابان شهید باهنر-جنب پمپ بنزین اداری بوده که به مسکونی و  تجاری تبدیل شده است. عرصه ۱۵۱۱۸
اعیان ۳۰۰

۰۰۰/۵۰۰/۳۲۲/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۲۶ ملک دارای مصوبه کمیسیون ماده ۵ بوده و قابلیت تغییر کاربری با الزامی بودن تامین خدمات پشتیبانرا دارد وهزینه های تغییر کاربری با برنده
می باشد

 

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد

  • پیشنهاد دهندگان می بایست ۵% قیمت کارشناسی ملک را به عنوان وجه سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب ۵۲۰۱۰۰۰۰۴۰۸۰۰۴۲۰۰۷۹۵۵۸۳۱ IR  با شناسه واریز ۹۷۳۱۵۱۰۰۰۲۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۳۱  بنام تمرکز وجوه سپرده جهت تضمین نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و فیش مربوطه را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
  • برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت
    اسناد ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. ضمناً تاکید می گردد فیش مربوط به تضمین شرکت در مزایده می بایست در سامانه بارگذاری شود
  • کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
  • علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاءالکترونیکی (توکن) با شماره ذیل تماس حاصل نمایند: (مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : ۱۴۵۶). اخذ امضاء دیجیتال با تشریفات قانونی از طریق دفاتر پیش خوان دارای مجوز الزامی می باشد.

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir ( بخش ” ثبت نام / پروفایل
 مزایده گر موجود است.

  • اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر ۳۲۲۱۳۱۴۸ – ۰۵۶

**توجه ۱ : مزایده گران و پیشنهاد دهندگان می توانند ضمن هماهنگی با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه از ملک مورد نظر بازدید فرمایند.

توجه ۲ : املاک مذکور دارای کاربری اداری بوده که از طریق کمیسیون ماده ۵ شورایعالی معماری و شهرسازی موافقت تغییر کاربری آن به (طبق اطلاعات ملک) اخذ گردیده لیکن کلیه هزینه های مربوط به تغییر کاربری با الزامی بودن تامین خدمات پشتیبان با برنده مزایده خواهد بود و سازمان دراین خصوص هیچ مسئولیتی نخواهد داشت

توجه۳ : مزایده با حضور و ارائه یک پیشنهاد  قانونی بوده و چنانچه پیشنهاد با رعایت شرایط مزایده و قانونی باشد، کمیسیون می تواند برنده را اعلام نماید و تمام تشریفات مزایده از طریق سامانه ستاد و با رعایت شرایط مزایده صورت می گیرد و به هرگونه پیشنهاد خارج از سامانه و به پیشنهاداتی که منطبق با شرایط مزایده و ضوابط قانونی نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

      اداره امور پیمان ها و قراردادها                                                                         مدیریت   امور رفاه و پشتیبانی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی                                                                سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۵۱۳۷۱۸
شناسه انتشار: ۴۰۰۹
شماره م / الف: 

سازمان: سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۳۰۱۴
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۳/۲۴