« مشخصات مورد اجاره »

 

ردیف نوع ملک مساحت هر واحد اجاره بهاء پایه ماهیانه به ریال مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده آدرس ملک
۱ یکباب سوله (تجاری) حدود ۴۵۰ متر مربع ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ بلوار خلیج فارس جنب نمایندگی ایران خودرو

 

ملک فوق در حال حاضر کفسازی و نصب انشعابات آن انجام نشده لذا برنده مزایده می بایست علاوه بر پرداخت اجاره نسبت به تکمیل ملک ظرف مدت سه ماه با نظارت و هماهنگی دفتر فنی این اداره اقدام نماید. ضمناً برای اطلاع از سایر شرایط آگهی مزایده به اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند واقع در نبش مطهری ۱۰ مراجعه گردد.

آخرین مهلت ثبت نام ؛ پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۶‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۲

کمیسیون مزایده؛  ساعت ۱۰ روز یک شنبه مورخ ۰۷‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۲

تاریخ چاپ : فقط یک نوبت ۱۸‏/۰۲‏/۱۴۰۲   (صفحه اول)

 

 

 

دادخدا خدائی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۴۹۲۶۰۱
شناسه انتشار: ۲۶۲۳
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل اوقاف و امور خیریه راسان جنوبی
شماره نامه: ۱۱۷۹۰۹/۱۴۰۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۷