آگهی مزایده عمومی

شهرداری حاجی آباد در نظر دارد مزایده عمومی یک دستگاه مینی بوس ایویکو را با مشخصات ذیل را  به شماره فرخوان(۱۰۰۲۰۰۵۵۴۴۰۰۰۰۰۳) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده  محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲می‌باشد.

ردیف نوع خودرو شماره خودرو مدل قیمت پایه به ریال مبلغ تضمین به ریال
۱ مینی بوس ایویکو ۱۶۹ع ۱۴ایران ۵۲ ۱۳۹۰ ۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰
  • نوع تضمین شرکت در مزایده :ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز نقدی وجه به حساب ۸۶۴۱۴۲۵۸۹ بانک کشاورزی شعبه حاجی آباد به نام سپرده پیمانکاران شهرداری حاجی آباد
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : ساعت ۱۳ روز پنج شنبه تاریخ ۰۳/۱۲/۱۴۰۲
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ روز دو شنبه تاریخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۲
  • زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹ روز سه شنبه تاریخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۲
  • تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر۳- ۰۵۶۳۲۵۰۱۵۰۰داخلی ۵
  • هزینه های برگزاری مزایده( چاپ آگهی و کارشناس رسمی دادگستری) بر عهده برنده مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

                                 محمد سنجری-شهردار

شناسه آگهی: ۱۶۶۴۷۲۰
شناسه انتشار: ۷۱۳۲
شماره م / الف: 

سازمان: شهرداری حاجی آباد
شماره نامه: ۲/۸۸۳۶
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸