فجر ۴۴
۲۲ بهمن تماشایی،

🔰مردم دیار بیرجند به شکرانه پیروزی بزرگ و بی‌نظیر، چهل وچهارمین سالگرد انقلاب را جشن گرفتند
#چهل_چهار_سال_افتخار
#ایران_ما
#دهه_فجر

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور