نامه بالا نشان از اختلاف عمیق در شورای شهر بیرجند و شهردای دارد وامصبتا که کار مردم بدست کسانی افتاده است که حتی به خود رحم نمی کنند ! قابل توجه مسولین سیاسی