مراسم گلبانگ الله اکبر و نور افشانی در خراسان جنوبی

 

 

 

شناسه آگهی: ۱۴۵۳۵۹۳
شناسه انتشار: ۱۰۴
شماره م / الف: ۰

سازمان: شورای هماهنگی تبیغات اسلامی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۱۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۰