مدیرکل بهزیستی استان خراسان جنوبی با حضور در مرکز سامد پاسخگوی جامعه هدف بهزیستی و مردم استان خواهد بود.

سه شنبه  ۰۳/۱۱/۱۴۰۲         از ساعت ۱۰ الی ۳۰/۱۱

شناسه آگهی: ۱۶۵۰۸۸۰
شناسه انتشار: ۶۸۸۴
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۴۰۲/۷
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲