#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

موسوی نژاد گفت: نرخ باسوادی در خراسان جنوبی یک درصد بیشتر از میانگین کشوری است

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: نرخ باسوادی در خراسان جنوبی یک درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده و هم اکنون ۹۸.۵ درصد است.

او گفت: در سال تحصیلی گذشته ۲ هزار و ۹۸۰ نفر در دوره‌های  سواد آموزی تحکیم و انتقال شرکت کرده اند.

موسوی نژاد گفت: اعتبارات حوزه سوادآموزی نتیجه محور بوده و به ازای قبولی هر سوادآموز، حق الزحمه فرد آموزش دهنده پرداخت می‌شود.مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در سال تحصیلی آینده نیز قرار است حدود ۳ هزار و ۳۰۰ نفر در دوره‌های سوادآموزی حضور پیدا کنند.

او گفت: در خراسان جنوبی ۶ مرکز یادگیری محلی سوادآموزی نیز وجود دارد که از این تعداد ۴ مرکز در بیرجند، یک مرکز در زندان مرکزی بیرجند و یک مرکز نیز در منطقه فندخت زیرکوه قرار دارد.

دوره سوادآموزی در ۵ ماه برگزار شده و معادل سوم ابتدایی است؛ همچنین دوره تحکیم در ۲۰۰ ساعت و ۴ ماه برگزار شده که به منظور تثبیت موارد آموخته شده است.

دوره انتقال نیز معادل ششم ابتدایی است که در آن سوادآموزان در ۷ ماه حدود ۶۰۰ ساعت آموزش می‌بینند.