🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: مدیران باید در بین مردم بوده و پیگیر مشکلات شان باشند.
ملانوری با بیان این مطلب در جریان حضور در مرکز سامد و پاسخگویی تلفنی به مطالبات مردم، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم که باید دائماً هم پیگیری شود، ارتباط نزدیک با مردم است.
🔹وی ادامه داد: با توجه به شرایط کرونایی و تأکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی، سعی می کنیم این موضوع مهم در قالب سامد محقق گردد.
🔹استاندار تصریح نمود: تعدادی از شهروندان در قالب این ارتباطات تلفنی، مسایل و مشکلاتی را مطرح نمودند که تصمیم گیری شد.
ملانوری متذکر شد: موارد مطرح شده در این جلسه درخصوص زمین، مسکن، خدمات شهری و روستایی، تسهیلات بانکی و … بود که بخشی از آنها جهت پیگیری به دستگاه های متولی ارجاع شد.
🔹شایان ذکر است: در قالب این برنامه به تعداد ۲۰ تماس تلفنی پاسخ گفته شد و یک نفر مراجع حضوری هم که در اجرای طرح اقتصادی خود در زمینه حمل و نقل با مشکل مواجه شده بود، به طرح موضوع پرداخت که با توجه به اهمیت موضوع حمل و نقل و نیاز استان، مقرر شد طرح مربوطه جهت تسریع در روند اجرا در ستاد توسعه خاوران مطرح شود