در خراسان جنوبی خیلی از مدیران به اشتباهی مدیر شده اند این مهم شامل مدیران میانی معاونین سازمان ها و مدیران روابط در خراسان جنوبی خیلی از مدیران به اشتباهی مدیر شده اند این مهم شامل مدیران میانی معاونین سازمان ها و مدیران روابط عمومی و… می شود می شود یه قاعده کلی در استان تعریف کرد که خیلی جاها در استان از سر ناچاری و عدم داشتن نیروی متخصص یا حذف سیتماتیک نیروهای متخصص با برچسب های سیاسی این مشکل به وجود امده است . نیروهایی در خراسان جنوبی نسبت به مصادره پست ها اقدام می کنند که فقط متخصص بازی با کلمات هستند حتی در سیستم اجرایی خود اندکی نه قدرت تصمیم گیری دارند نه اجازه، در این میان حتی نمی توانند یک درخواست ساده و یک نامه را جواب بدهند چون بی تعارف مدیران سازمانی برای یاران خود کار می کنند نه مردم، متاسفانه در ادارات متولی فرهنگ و هنر و در کل فرهنگی استان و روابط عمومی ها این موراد بسیار است که به اصل ارزش ها صدمات زیادی می زندکه می بایست اصلا ح گردد و بارها این موارد گفته شده است که …….

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور