شفیعی رفت
✅آخوندی آمد

🔹محمد شفیعی فرماندار بومی شهرستان خوسف بالاخره امروز می رود  فرمانداری که بیشترین کار اقتصادی و زیر بنایی در شهرستان خوسف را از بدو تاسیس این شهرستان تا کنون رقم زده است و نتیجه اقداماتش در حال حاضر و آینده ایی نچندان دور  به ثمر خواهد نشست در زمان تصدی وی بیشترین سرمایه گذاری خارجی در این شهرستان در استان رقم خورده است، او از روزی که آمد تحت فشار برخی اربابان قدرت در استان بود و حملات رسانه ای زیادی به او میشد ،هرچند او رابطه خوبی با همشهریان خود در تمام روستاها وشهرها داشت وتلاش زیادی کرد وعلی رغم برخی مشکلات ،در بسیاری از مسائل حوزه مدیریتی خود، خوب و بالاتراز تراز بسیاری از فرمانداران دولت تدبیر وامید عمل کرد ،اما در نهایت به استانداری خراسان رضوی خواهد رفت وجای خود را به مهندس آخوندی خواهد داد که به عکس شفیعی ،روزی که رفت ،انتظار این بود که خیلی زود برگردد…