🔸مجوز استفاده از دورکاری مادران شاغل باردار یا دارای فرزند زیر ۶ سال و یا معلولان از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شد.