این روزها خیابان و چهار راههای بیرجند مرکز خراسان جنوبی مملو از متکدیان است که عجیب جولان می دهند و چهره شهر را مخدوش کرده است . در این میان هیچ مسولی هم کاری انجام نمی دهد . معاونت محترم سیاسی استاندار تمام کسانی که باید کاری کنند ذیل مدیریت حضرتعالی هستند از مجموعه اداره کل اجتماعی شما ، فرمانداری تا بهزیستی و شهرداری و یا هر ارگان دیگر مسول ، خاصه چند مجموعه ذکر شده از شواهد پیداست که در جمع اوری متکدیان کاهلی می کنند و اگر گزارشی به شما می دهند به نظر گزارش بر اساس انچه در شهر است زیاد مورد استناد نیست یا وجه دیگر ماجرا این است که درشهر مشکلات اجتماعی دیگری هست که متکدیان برای مجموعه شما و مجموعه ها فوق الذکر اصلا محلی از ورود ندارد موضوع را رها کرده اید تا به بقیه مسایل شهر بیرجند مرکز خراسان جنوبی که همیشه در مظلومیت بوده است برسد الله اعلم .

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور