یکی از قصه های پرغصه شهر بیرجند فضای سبز شهری و مبلمان شهری است که گویا آنچنان تدبیری نشده است اگر شده است به چشم نمی آید