#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

ماسک بزنیم ، کرونا هنوز هست در اجتماعات و امکان شلوغ حتما برا حفظ جان خود و دیگران ماسک بزنیم