لفت و لیس برخی از مدیران و روابط عمومی ها خراسان جنوبی با این و آن و انتظار داشتن حمایت از رسانه

آقای استاندار جای تاسف است برخی از مدیران شما و زیر مجموعه آنها نه انقلابی اند به بویی از انقلاب برده اند دنبال یار و یارکشی و بازی ها سیاسی هستند و صرفا در حال تولید آمار برای ارایه . این روزها برخی از مدیران به اصطلاح جوان رسما انحصار گرایی راه انداخته اند و هیچ دستگاه نظارتی نیست که با جرات پاوسط بگذارد . برخی از این مدیران نه چندان معزز با دوستان سر سفره نشسته اند و تناول می کنند و برای این تناول کردن قانون را بهانه میکند دست به حذف پتانسیل های استان می زنند و به راحتی بدون هیچ تلاشی نارضایتی ایجاد می کنند و مردم این از چشم دولت و شخص شما می بینند که هیچ گونه برخوردی در برابر این مدیران ندارید بلکه گاهی تشویق هم کرده اید نگوید خبر ندارید بارها خیلی از افراد دلسوز گفته اند نشنیده اید یا نخواسته اید بشنوید بساط این نامردمی ها و بدبین کردن ها به نظام و انقلاب را از جمع کنید و ابروی دولت را بخرید

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور