#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

لطفا نظرات خود را در مورد وضعیت بحرانی و لجام گسیخته کرونا در خراسان جنوبی بیان کنید .