آقای استاندار و دستگاه های نظارتی، آیا می‌دانید یک اداره‌ی کل دراستان، اضافه کار کارشناسان خود را، با وجود حضور آنان در اداره و انجام کار، پرداخته نکرده است، اما اضافه کار یاران و معاونین خود را به صورت میلیونی پرداخت کرده است؟ این کار جز عدم اعتماد به ارکان نظام، حس دیگری را در ذهن کارمندان آن سیستم به وجود نمی‌آورد. گویا گزارشات رسیده به رسانه‌ها درست است که دوستان دولتی، اداره‌ی امور دستگاه‌ها را رها کرده و منتظر روی کار امدن دولت جدید هستند. # مسئولین به هوش باشند. ماه پشت ابر نمی‌ماند. دولت جدید می بایست این عرض اندام و حق کشی فراوان را در نطفه خفه کند