#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

این روزها می بایست متولیان فرهنگی استان و در راس شورای فرهنگ عمومی نسبت به تدوین تقویم فرهنگی خراسان جنوبی اقدام کند همه جوانب باید در نظر گرفته شود شکل وشمایل زندگی ایرانی و اسلامی – سبک زندگی و اینکه چگونگی استفاده از امکانات استان در راه پیشبرد اهداف نظام و نگه داشت همه سرمایه های استانی . این روزها حتی می طلبد در این سند فرهنگی نگاهی به ازدواج آسان کرد و امکانات دولتی را اعم از مکان ها در اختیار تا امکانات دیگر را در اختیار نسل جوان گذاشت . جا دارد همه جوانب را دید تا همپوشانی های فرهنگی کم و حذف گردد و هزینه کردهای فرهنگی به صورت تخصصی و هدفمند صورت گیرد جا دارد که شورای فرهنگ عمومی نسبت به کارکرد فرهنگ در گردشگری ورود پیدا کند. تا استان در این زمینه بتواند فرهنگ اصلیخودش را انتقال دهد . یکی دیگر از موضوعات مغفول ماند آشتی اهالی فرهنگ و هنر با مساجد است که می بایست موردتاکید قرار گیرد تعریف پیوست فرهنگی با نگاه مهندسی فرهنگی برای تمام امورات استان این روز از نان شب واجب تر است مطمنا این نکته تاثیرات خود را خواهد داشت