#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

آقای استاندار در جلساتی که با اقشار دارید به عنوان نشست صمیمی متاسفانه به وضوح دیده می شود مدیران استانی دست به انتخاب نمایندگانی می زنند که یا مورد وثوق جامعه هدف نیستند یا از دردهای آنها خبر ندارند یا آدم های تکراری هستند با حرف های تکراری یا مریدان مدیران که از آنها تعریف و تمجید می کنند خلاصه کلام این نشست ها به نظر میرسد صمیمی نیست و فقط حرف ها تکراری است که با برنامه از قبل تعیین شده توسط مدیران برنامه ریزی می شود

در جلسات اقشار با استاندار معزز خراسان جنوبی گفتمان ها از سوی مدیران خواسته و ناخواسته برنامه ریزی میشود