#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

در خراسان جنوبی فعالیت ها فرهنگی زیادی صورت می گیرد که بدون برنامه ریزی و هدف گذاری خاصی از سوی متولیان انجام می شود. این روزها بیشتر از هر زمانی باید درفعالیت های فرهنگی هماهنگی باشد تا اولا برنامه ای موازی انجام نشود و دیگر اینکه اهداف برنامه های فرهنگی با نگاه های مختلف مردمی در استان مطابقت داشته باشد و مهمتر از این که دستگاه های متولی کار خود را درست انجام دهند و تقویم دقیق اعلام نمایند .

لزوم ورود استاندار و معاونت سیاسی و اجتماعی وی برای ساماندهی فعالیت های فرهنگی دستگاه ها در استان با نگاهی جامع